Programa d'absentisme escolar

Dirigit a famílies amb menors que per diverses problemàtiques de caràcter social i/o familiar no acudeixen al col·legi/institut.

  • Coordinació entre els col·legis, els instituts i la policia local
  • Intervenció amb les famílies dels menors absentistes
  • Contactes amb altres serveis/recursos implicats

Què és l'absentisme escolar?

És la falta d'assistència al centre educatiu d'una alumna o alumne en edat d'escolarització obligatòria. És un problema que hem d'afrontar:

  • dialogant i conscienciant els nostres fills i les nostres filles.
  • parlant amb les tutores i els tutors per a intercanviar informació i plantejar solucions conjuntes.
  • dirigint-nos a l'Ajuntament per a trobar recursos i suport (Serveis Socials de Base) i al tècnic del Programa d'Absentisme Escolar de la Mancomunitat de l’Horta Nord.

Es considera absentisme la situació d'aquell alumne/a matriculat/ada en un centre educatiu que acumula una quantitat de faltes d'assistència equivalent a un 20 % del temps lectiu mensual i no adequadament justificades, segons el parer del tutor.

En aquest programa es coordinen les actuacions i recursos de l'Administració Local i  l'Administració Educativa (equips educatius, Servei Psicopedagògic i Departament d'Orientació).

Recursos i actuacions:

La treballadora social dirigeix la seua actuació als centres d'educació primària i secundària obligatòria i desenvolupa funcions com a tècnic de seguiment d'alumnat amb absentisme escolar en coordinació amb les treballadores socials dels ajuntaments que integren la Mancomunitat.

  • Coordinació amb les treballadores socials del Departament de Serveis Socials Generals de cada municipi per a derivar els casos d'absentisme.
  • Coordinació amb les treballadores socials dels centres de salut per a la gestió compartida de casos que necessiten una combinació complexa  d'intervencions sanitàries, socials i comunitàries.
  • Coordinació amb els caps o les caps d'estudi dels centres educatius per al control de les faltes d'assistència del menor. 

Formulari de cerca