Servei d'ajuda a domicili (SAD)

DEFINICIÓ

L'article 11 de la Llei de 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el qual es defineix el contingut dels Serveis Socials Generals, diu que aquests quedaran integrats per diferents serveis i programes, entre els quals es troba el Servei d'Ajuda a Domicili, que es defineix com: «un servei per a prestar atenció de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació individual o familiar siga d'especial necessitat, promovent la permanència de la persona en el seu nucli familiar o de convivència d'origen».

FINALITAT

Atendre a les persones en el seu propi mitjà, fomentant la seua autonomia personal i evitant el desarrelament del seu entorn i l'ingrés en institució.

BENEFICIARIS/ÀRIES

Requisits

 • Persones que a causa de mancances físiques, psíquiques o socials, necessiten l'ajuda d'una altra persona i no poden afrontar tal necessitat amb mitjans personals, familiars o econòmics
 • Estar empadronat en algun municipi dels que integren el Servei de la Mancomunitat.

PRESTACIONS

Serveis domèstics i personals i, en general, atenció a les necessitats que sorgisquen en el desenvolupament de les activitats més comunes de la vida diària. Aquestes es concretaren en les següents actuacions:

 • Tasques d'atenció i cura personal
 • Tasques domèstiques
 • Tasques de tipus social
 • Tasques de tipus educatiu

PROCEDIMENT

Sol·licituds

La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, es presentarà en els departaments de serveis socials de cada ajuntament on residisca la persona beneficiària.

Tramitació

El treballador o treballadora social de cada ajuntament remetrà la sol·licitud, juntament amb la documentació, a la Mancomunitat de l’Horta Nord, on la Comissió de Valoració d'Ajudes d'aquest organisme resoldrà l'expedient.

La Secretaria de la Comissió de Valoració d'Ajudes donarà trasllat de l'acord pres per aquesta comissió a la persona beneficiària.

Concessió

Es comunicarà a la persona beneficiària la concessió del servei i se li especificaran les tasques que es faran.

El treballador o la treballadora social del municipi contactarà amb la persona beneficiària per a signar el compromís per al desenvolupament normal del servei i presentació de l'auxiliar d'ajuda a domicili que li’l prestarà.

Denegació

Si escau, es comunicarà per escrit a la persona sol·licitant la denegació del servei. El document especificarà el/els motiu/s.

Causes de denegació:

 • No presentar la documentació suficient en forma i terminis.
 • No respondre al perfil de beneficiari del servei.
 • Tindre recursos econòmics suficients.
 • Tindre suficient suport social i familiar o suficients ajudes.
 • No necessitar les atencions sol·licitades segons l'informe mèdic i/o social.
 • Rebre el mateix servei per altres organismes.
 • Tindre concedida alguna prestació per la Llei de dependència.

Extinció:

 • Defunció de la persona beneficiària
 • Renúncia de la persona beneficiària
 • Trasllat de domicili, sempre que siga fóra de l'àmbit dels municipis que integren el servei en la Mancomunitat de l’Horta Nord      - Variació de circumstàncies, familiars, econòmiques, socials… que en van motivar la concessió.
 • Per concessió d'alguna prestació per la Llei de dependència

Formulari de cerca