Serveis i funcions de l'OMIC

RESOLUCIÓ ‘IN SITU’ DELS DUBTES/CONSULTES

L’objectiu principal de l’OMIC és l’assessorament jurídic especialitzat en matèria de consum i informar els consumidors dels seus drets i també de les seues obligacions davant una contractació d’un servei o adquisició d’un bé. És important ressaltar la importància de la realització de consultes per part dels consumidors a fi d’evitar futures reclamacions.

Aquesta tasca es realitza a través de l’atenció directa a les persones interessades bé personalment (a través de cita prèvia, reduint els temps d’espera), correu, fax, telèfon o correu electrònic.

Vora el 94 % de les consultes fetes pels consumidors les van fer personalment desplaçant-se a l’oficina del seu municipi, el 5 % ha obtingut la informació sol·licitada telefònicament i l’1% a través del correu electrònic.

Les consultes solen contestar-se en el moment, llevat que la qüestió plantejada requerisca el concurs d’altres organismes, consultar normativa o revisar documentació, en tal cas la resposta es remetrà per escrit al consumidor tan ràpidament com siga possible.

Els temes de consum que més consultes han suscitat, tal com es desprén de l’estadística anual, han sigut la telefonia, altres serveis públics, el subministrament elèctric, bancs i financeres, seguit d’informació sobre asseguradores i de les de subministrament de gas.

 

TRAMITACIÓ DE RECLAMACIONS, QUEIXES I DENÚNCIES

L’OMIC, abans d’iniciar la instrucció del procediment, ha d’examinar d’ofici la seua competència en l’assumpte. L’OMIC realitza MEDIACIÓ EN TOTES LES RECLAMACIONS i, en el supòsit de no rebre contestació satisfactòria, inhibeix les actuacions a l’organisme de consum competent, és a dir realitzar la inhibició.

El temps de resolució d’una reclamació és important per al consumidor perquè puga valorar el servei i perquè pot constituir un paràmetre per a valorar el grau de satisfacció, però la durada no depén tant de l’OMIC com de l’empresa reclamada. El termini mitjà de resolució d’una reclamació sol ser d’un mes des de l’entrada de la reclamació en l’OMIC. En algunes ocasions, fins i tot la durada és inferior a una setmana atés que la inhibició a l’organisme competent es realitza de manera immediata.

Aquelles en què la conclusió s’allarga més d’un mes, és a causa del temps de resposta de les empreses, així com dels terminis legals existents para determinades matèries (serveis financers i asseguradores) i en altres casos, per la falta de comunicació a l’OMIC per part del consumidor de la resolució de la seua reclamació, una vegada realitzada la funció mediadora per part del nostre servei.

Les dades ens fan reflexionar cada any sobre la demanda real de la ciutadania i sobre la necessitat de continuar treballant en aquest sentit. D’altra banda, la situació actual ha fet aflorar alguns tipus de conflictes nous, com són l’increment de la morositat, les participacions preferents, els requeriments per a cobrar antics deutes, la impossibilitat de continuar amb la compra d’un habitatge, els derivats de les relacions amb les entitats financeres i les asseguradores, així com els problemes suscitats per la contractació telefònica de serveis i els constants canvis en el sector del subministrament elèctric i de gas.

 

INSPECCIONS DE CONSUM

La Mancomunitat de l’Horta Nord participa en les campanyes informatives de rebaixes. El nostre personal acudeix als establiments dels municipis que integren la Mancomunitat, informa els comerciants de les seues obligacions i verifica que aquests les complisquen. Amb els resultats, s’emeten informes de cada establiment que es remeten a la Conselleria perquè els verifiquen.

 

INFORMACIÓ I FORMACIÓ DELS CONSUMIDORS

Cada any s’elaboren tríptics relacionats els temes d’interés més candents del moment i es distribueixen pels diferents municipis, per a la informació dels consumidors que els requerisquen.

L’OMIC és molt activa en la formació al consumidor, per això col·labora amb els tots els centres educatius realitzant tallers de formació de temes específics i orientats a les necessitats segons l’edat dels alumnes.

- «Taller de seguretat dels productes: telèfons mòbils», que potencia l’ús racional d’aquesta tecnologia.

- Els nostres jocs Relevacicla i Ecotrivial, que ajuden a consolidar postures positives cap a la conservació de l’entorn mediambiental, adoptar posicions crítiques davant el balafiament i ser capaços de separar correctament perquè es puguen reciclar dels materials de consum més usuals i tot a través de jocs divertits.

- També tenim tallers sobre la salut alimentària com el nostre «Taller d’additius: elaboració de refrescos i begudes isotòniques naturals», perquè l’alumne conega l’existència dels additius, la varietat que hi ha i el seu valor dins d’una dieta equilibrada i així ser capaç d’optar per una alimentació amb menys additius, més qualitativa i equilibrada, i que trasllade aquests coneixements als actes de compra.

L’OMIC està en constant coordinació amb altres serveis: regidories dels diferents ajuntaments, treballadors socials, associacions de consumidors, etc.

 

CONVENI AMB LA CONSELLERIA PER A LA DISTRIBUCIÓ DE FULLS DE RECLAMACIÓ

També es té en compte el teixit empresarial, comerços i professionals, mitjançant la informació i assessorament en matèria de consum. Facilitem els fulls de reclamació obligatoris per a tot professional o establiment obert al públic i potenciem l’arbitratge de consum com a sistema de resolució de conflictes. Aquest mètodes demostra des dels seus inicis que és el procediment més adequat per a resoldre la majoria de les controvèrsies. Per a això es facilita un díptic informatiu, i a les empreses reclamades, un formulari de compromís d’adhesió.

No s’ha d’oblidar que també els comerciants també acudeixen a l’OMIC per a recaptar informació sobre les seues obligacions com a empresari o comerciant, sobre el funcionament dels fulls de reclamació, per a saber què ha de fer quan un consumidor ha interposat una reclamació contra el seu establiment... En aquests casos, se l’informa del funcionament i avantatges de l’arbitratge de consum.

 

DELEGACIÓ ARBITRAL DE LA MANCOMUNITAT DE L´HORTA NORD

El sistema arbitral de consum és un procediment ràpid i senzill per a solucionar controvèrsies entre consumidors i empresaris o professionals, en matèria de consum, sense necessitat d’acudir als tribunals ordinaris de justícia. Es tracta d’un procediment gratuït, voluntari, participatiu, vinculant, àgil, privat, senzill, igualitari i executiu.     

L’OMIC va prestar la seua col·laboració a la Junta Arbitral de Consum de la CV des de l’any 2006 fins a l’any 2009, ja que era una de les OMIC de les comarques de València, que més sol·licituds d’arbitratge de consum tramitava i en què es feien arbitratges virtuals.

L’any 2009 es van iniciar totes les actuacions tendents a la creació de la primera Delegació Arbitral. Ens vam convertir així en una experiència pilot. Per part de l’OMIC de la Mancomunitat de l’Horta Nord, i a pesar del sobreesforç que va comportar l’ampliació del servei, sempre es va valorar molt positivament el fet de poder resoldre les sol·licituds d’arbitratge que es presentaven pels consumidors de la Mancomunitat, atés que amb això es podria agilitzar-ne la resolució. De fet, amb la Delegació Arbitral el termini era d’uns dos mesos, enfront dels 6-10 mesos necessaris per a la resoldre-les per part de la Junta Arbitral de Consum de València, ja que aglutina les reclamacions de tot el seu àmbit territorial. Aquell servei de la Mancomunitat de l’Horta Nord va deixar d’oferir-se el 2014. En l’actualitat, la Mancomunitat està estudiant la represa del servei.

Formulari de cerca